Zdravo Da Ste

Program unapređenja prava djeteta

Program dječijih prava počeli smo da razvijamo u NVO “Zdravo da ste” 1999. godine sa prvom edukacijom o pravima djeteta.

Monitoring i izvještavanje o stanju prava djeteta

Dječija prava

Od potpisivanja Konvencije o pravima djeteta, u našoj zemlji nije bilo sistematskih napora da se djeca i odrasli upoznaju sa Konvencijom, a Bosna i Hercegovina do 2004. godine nije podnijela prvi izvještaj o implementaciji Konvencije, što zbog rata, što zbog činjenice da se na ovom polju nije mnogo uradilo.

Monitoring i periodično izvještavanje su obaveze svake države koja je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta. Jedan od programskih ciljeva naše organizacije je aktivno učešće u praćenju i izvještavanju o stanju dječijih prava u zemlji kao i uključivanje djece u ovaj proces. Takođe, usmjereni smo i na uključivanju drugih NVOa u ovaj proces.

Unapređenje obrazovanja

Unapređenje obrazovanja predstavlja poseban fokus u našem radu. U reformama koje se dešavaju u sistemu obrazovanja, želimo da budemo partner obrazovnih institucija, stavljajući naše resurse na raspolaganje kako bi svako dijete ostavrilo svoje pravo na kvalitetno obrazovanje.

Naše programsko usmjerenje u ovoj oblasti tiče se dostupnosti obrazovanja za svu djecu, smanjenje diskriminacije djece koja postoji u obrazovnom sistemu, zaštite djece od nasilja u školi, informisanje o Konvenciji o pravima djeteta i podsticanje dječije participacije u životu škole.

Prevencija i sprečavanje nasilja nad djecom

Prevencija i sprečavanje nasilja nad djecom je vremenom postala posebno programsko polje djelovanja naše organizacije zbog eskalacije pojava nasilja medju i nad djecom, kao i zbog potrebe da se ozbiljno djeluje u pravcu prevencije.

Naše aktivnosti su usmjerene na djecu u školama, medije, javnost, istraživanja i učešće u drugim inicijativama koje se tiču rješavanja ovog problema i imaju za cilj da se obezbjedi sistem podrške i zaštite u kojem bi svako dijete uživalo svoje pravo da bude zaštićeno od nasilja u svakom pogledu.

U cilju prevencije nasilja nad djecom i podizanje vijesti o njihovom pravu na zaštitu, u 2007. godini smo donijeli Politiku zaštite djeteta, koja je obavezujuća za sve zaposlene, saradnike, volontere i partnere.

Podsticanje i promocija dječijeg učešća

Dječije učešće je jedan od osnovnih principa Konvencije o pravima djeteta. Takođe, jedna od osnovnih postavki rada u Zdravo da ste je da svi učesnici u procesu imaju jednak tretman i jednako pravo na učešće, odlučivanje i izražavanje, pa time i djeca.

Programsko usmjerenje prema promociji i podsticanju dječijeg učešća ima za cilj i mijenjanje odnosa između odraslih i djece, dozvoljavajući djeci punije učešće u njihovim zajedničkim aktivnostima, što se pozitivno odražava na razvoj i jednih i drugih, i atmosferu u malim i velikim zajednicama.

U sklopu ovog programa zajedno sa djecom učestvujemo i u kampanjama za podizanje svijesti o pravima djeteta: svake godine povodom 20. novembra – Međunarodnog dana djeteta, kao i u svjetskoj kampanji „Obrazovanje za sve”, a i u Vijeću za djecu BiH, čiji smo član, posebno smo aktivni na pitanjima dječijeg učešća i promociji njihovih prava.

"Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati."