Zdravo Da Ste

Volonteri

Prijava za volontere

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • Svojim potpisom potvrđujete da su sve informacije sadržane u ovoj prijavi tačne i vjerodostojne, te da ste upoznati sa politikama, pravilnicima i procedurama udruženja "Zdravo da ste", a naročito sa Politikom o zaštiti djeteta, kao i sa Zakonom o volontiranju Republike Srpske.